Untitled Document
Untitled Document
 
หน้าแรก
   
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
เขียนโดย Administrator   

  


                                                 พระราชบัญญัติ
                                          ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
                                                  พ.ศ.๒๕๔๓
                                               ----------------------
                                              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
                                     ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓
                                          เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
                 ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
                 พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
                 ซึ่งมาตรา29 ประกอบกับมาตรา 31 และมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐ
                 ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทํ าได้โดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
                 กฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคํ าแนะนํ าและ
                 ยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

      มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓”
      มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกํ าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
      มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช
2464
      มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอบและวรรคสาม ของมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
      “สํ าหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือ
เขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัติตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา
      สํ าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราช
บัญญัติหรือไม่ก็ตาม”
      มาตรา 5 ให้เพิ่มบทนิยามคํ าว่า “อาคารสูง” คํ าว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” คํ าว่า “อาคาร
ชุมนุมคน” และคํ าว่า “โรงมหรสพ” ระหว่างบทนิยามคํ าว่า “อาคาร” กับบทนิยามคํ าว่า “ที่สาธารณะ”
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
      “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบ
สามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สํ าหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
      “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
      “อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อ
ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้น
ไป
      “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สํ าหรับฉายภาพ
ยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชน
เข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีก็ตาม”
      มาตรา 6 ให้เพิ่มบทนิยามคํ าว่า “ผู้ครอบครองอาคาร” และคํ าว่า “ผู้ตรวจสอบ” ระหว่างบท
นิยามคํ าว่า “ผู้ดํ าเนินการ” กับบทนิยามคํ าว่า “นายตรวจ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
      “ผู้ครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสํ าหรับทรัพย์ส่วน
กลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย
      “ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณีซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้”
       มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคํ าว่า “นายช่าง” และ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
      “นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง
      “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
      (1)นายกเทศมนตรี สํ าหรับในเขตเทศบาล
      (2)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สํ าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      (3)ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตํ าบล สํ าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตํ าบล
      (4)ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สํ าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
      (5)นายกเมืองพัทยา สํ าหรับในเขตเมืองพัทยา
      (6)ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด สํ าหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น”
      มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
      “มาตรา 8 เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การ
สาธาณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํ านวยความสะดวก
แก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จํ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนด
      (1)ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร
      (2)การรับนํ้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
      (3)การรับนํ้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
      (4)แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยว
กับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่นและการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย
      (5)แบบ และจํ านวนของห้องนํ้ าและห้องส้วม
      (6)ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสดงสว่าง การระบาย
อากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายนํ้ า การบํ าบัดนํ้ าเสีย และการกํ าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล
      (7)ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
      (8)ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ
      (9)พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเท้าออกของรถสํ าหรับอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว
      (10)บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใด
หรือประเภทใด
      (11)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร
      (12)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ
โอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
      (13)หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดํ าเนินการผู้ครอบครองอาคาร
และเจ้าของอาคาร
      (14)คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
      (15)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์
ประกอบอาคาร
      (16)ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดํ าเนินการต้องทํ า
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก”
      มาตรา 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
      “มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
อย่างเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกํ าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องเล่น
ในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
      กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การ
อนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับนํ้ าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรือ
อุปกรณ์ที่จํ าเป็นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สร้างขึ้นแต่ละประเภทหรือแต่ละ
ลักษณะโดยอาจกํ าหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได้”
      มาตรา 10 ให้ยกเลิกความใน (3) และ (4) ของมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไป
นี้แทน
      "(3) ให้คํ าปรึกษาแนะนํ าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฎิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
      (4)กํากับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฎิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้”
      มาตรา 11 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) และ (6) ของมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
      “(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
      (6) ปฎิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้”
      มาตรา 12 ให้ยกเลิกความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
      “มาตรา 20 ให้จัดตั้งสํ านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ มีหน้าที่ดังนี้
      (1)ปฎิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
      (2)ปฎิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์
      (3)ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ในการปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้คํ าแนะนํ าแก่ภาคเอกชน
      (4)ปฎิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย”
      มาตรา 13 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นมาตรา 21 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
      “มาตรา 21 ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง
กํ าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคํ านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาต
หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคํ านวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”
      มาตรา 14 ให้ยกเลิกความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
      “มาตรา 28 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํ านวณที่ได้ยื่นมา
พร้อมกับคํ าขอรับใบอนุญาตกระทํ าโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายการ
คํ านวณ”
      มาตรา 15 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 28 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
      “มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้าน
สถาปัตยกรรมของอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับคํ าขอรับใบอนุญาต
กระทํ าโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
สถาปนิกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้าน
สถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ”
      มาตรา 16 ให้ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
      “(1) อาคารสํ าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล”
      มาตรา 17 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
      “มาตรา 32 ทวิ เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้
      (1)อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
      (2)อาคารชุมนุมคน
      (3)อาคารตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้าน
สถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทํ าการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย
การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวายระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้ า ระบบบํ าบัดนํ้ าเสีย
ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จํ าเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคาร
ตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา
46 หรือมาตรา 46 ทวิแล้วแต่กรณี ต่อไป”
      มาตรา 18 ให้ยกเลิกความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
      “มาตรา 37 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตายทายาท
หรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวซึ่งประสงค์จะทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รอื้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นต่อไป ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบ
อนุญาตนั้นแทน”
      มาตรา 19 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 3 ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ
เกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

                                                         “หมวด 39 ทวิ
                                การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
                                                     ________________

      มาตรา 39 จัตวา การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้เพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ต้องดํ าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย
      มาตรา 39 เบญจ ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคาร
หรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํ านาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํ านาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพิก
ถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ดังต่อไปนี้
      (1)ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํ านักงานตํ ารวจแห่งชาติเป็น
กรรมการและให้ผู้อํ านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
      (2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าตํ ารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการ
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
      ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอํ านาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบ
อนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
      ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายเกิดขึ้นกับคนดูและ
จํานวนและระยะห่างของสิ่งของหรือส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ เช่น
ห้องฉาย ทางเข้าออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
      มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี โดยให้ใช้
ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สอบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
      หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสํ าหรับโรงมหรสพ ให้เป็นไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยื่นคํ าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคํ า
ขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้มีอํ านาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคํ าสั่งไม่
อนุญาต”
      มาตรา 20 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 46 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
     “มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง
ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบ
ระบายอากาศ ระบบระบายนํ้ า ระบบบํ าบัดนํ้ าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตาม
มาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจ
ไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรํ าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํ านาจดังนี้
      (1)มีคํ าสั่งห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใช้อุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ที่อุปกรณ์ หรือบริเวณที่เปิดเผยและเห็นได้
ง่ายที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์นั้น
      (2)มีคํ าสั่งให้เจ้าของอาคารดํ าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพที่ปลอด
ภัย หรือสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กํ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันสม
ควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้
      ในกรณีที่ไม่มีการปฎิบัติตามคํ าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ์ดัง
กล่าวมีผลทํ าให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพยสิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจัด
ให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกล่าว”
     มาตรา 21 ให้ยกเลิกความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
      “มาตรา 49 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ความรู้หรือคุณวุฒิตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้
ในกรณีที่มีความจํ าเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการมี
อํานาจแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”
      มาตรา 22 ให้ยกเลิกความในมาตรา 49 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
       “มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบท
บัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ดํ านินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่มิได้มีการปฎิบัติ
ตามคํ าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํ านวณอาคาร
หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน อาจเป็นผู้กระทํ าหรือมีส่วนร่วมในการกระทํ า
ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้บุคคลเช่นว่านั้นทราบ และให้มีหนังสือแสดงหลักฐานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการกระทํ าของผู้อื่น หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น
การกระทํ าของผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดํ าเนินการแจ้งชื่อและการกระทํ าของบุคคลเช่นว่านั้นให้คณะ
กรรมการควบคุมอาคารทราบและให้แจ้งสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดํ าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
      มาตรา 23 ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
      “(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทํ าการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไม่
เกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจํ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสอง
คนเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ”
      มาตรา 24 ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                                              “หมวด 6
                              นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ”

      มาตรา 25 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี แห่งพระราชบัญญัติควบ
คุมอาคาร พ.ศ.2522
      “มาตรา 55 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดทํ าการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้ตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัตินี้
      มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่าฝืนบท
บัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้นํา
มาตรา 49 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
     มาตรา 26 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

     “มาตรา 65 ทวิ ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ต้องระวางโทษจํ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
     นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฎิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง
      มาตรา 65 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจํ าคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
      นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง
      มาตรา 65 จัตวา ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคํ าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
     นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรา 46 ทวิ ยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง”
      มาตรา 27 ให้ยกเลิกความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
     “มาตรา 74 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
      (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสํ านักงานอัยการ
สูงสุด และผู้แทนสํ านักงานตํ ารวจแห่งชาติ
      (2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทํ าการ
อัยการจังหวัด และหัวหน้าตํ ารวจภูธรจังหวัด
      ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึ่ง
มาตรา 65 จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68
มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํ านาจเปรียบเทียบได้
      ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทํ าความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้กระทํ าความผิดดังกล่าว
และผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ
      ถ้าคณะกรรมการเปรียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจํ าคุกให้กํ าหนด
ค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชํ าระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ชํ าระค่า
ปรับตามจํ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
      ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชํ าระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรสี่
ให้ดําเนินคดีต่อไป
      ค่าปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้องนํ าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน”
      มาตรา 28 ให้ยกเลิกความใน (6) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
      “(6) ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท”
      มาตรา 29 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6 ทวิ) และ (6 ตรี) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
      “(6 ทวิ) ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบ
       กิจการโรงมหรสพ ฉบับละ 500 บาท
      (6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ 100 บาท”
      มาตรา 30 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (8 ทวิ) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
      “(8 ทวิ) การต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามอัตรา
ใน (6 ทวิ)”
      มาตรา 31 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคํ าสั่งใดที่อ้างถึงโรงมหรสพตามพระราช
บัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มติ หรือคํ าสั่งนั้นอ้างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
      มาตรา 32 บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
พระพุทธศักราช 2464 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ถือว่าเป็นคํ าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
      มาตรา 33 ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพและใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
โรงมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช
2464 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงมหรสพ
หรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
      มาตรา 34 ใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
ภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้
ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะใช้สถานที่นั้นเป็นโรงมหรสพต่อไป
หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และได้ยื่นคํ าขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพต่อ
ไปก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้โรงมหรสพนั้นต่อไปได้ตามใบอนุญาตเดิม
เว้นแต่ผู้มีอํ านาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะมีคํ าสั่งไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัตินี้
      มาตรา 35 บรรดาคําขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคํ าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คํ าขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไป
จากคํ าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํ านาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจํ าเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
      มาตรา 36 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้
ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
      มาตรา 37 บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคําสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติควบ
คุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎ
กระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคํ าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ
      มาตรา 38 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพิ่มมาก
ขึ้น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่ โดยกํ าหนดมาตรการในด้านการควบคุม
เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํ านวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะ
สมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็นอาคารอย่างหนึ่ง สมควรที่จะนํ าหลักการ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมาบัญญัติรวมเป็นฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารเพื่อสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควรกํ าหนดให้สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลใน
ลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก หรือสถานที่
อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย จึงจํ าเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 42 ก. หน้า 1 ถึงหน้า 14 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2543


ที่มา:
http://www.tva.or.th/download/building_control_2543.pdf

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
   
     
เนื้อหาล่าสุด
         
 
cons-mag.com © 2008 ,Nine publishing ,. Some rights reserved
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai