Untitled Document
Untitled Document
 
หน้าแรก arrow ความรู้-วิชาการ arrow การประกาศให้เป็นผู้ทิ้งงานของส่วนราชการ
   
 
การประกาศให้เป็นผู้ทิ้งงานของส่วนราชการ
เขียนโดย Administrator   

 “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 145 วรรคสอง  ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์
กับผู้ทิ้งงานที่ผู้รักษาการตามระเบียบได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว”

สำหรับหลักเกณฑ์ การกำหนดให้เป็นผู้ทิ้งงาน ได้ระบุไว้ในสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ดังนี้

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตามระเบียบข้อ
145 ทวิ(1)

2. คู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม
ระเบียบฯข้อ 145 ทวิ(2)

3. คู่สัญญาไม่แก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทำให้
งานเสียหายอย่างร้ายแรงตามระเบียบฯข้อ 145 (3)

4. งานก่อสร้างสาธารณูปโภคมีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 ตามระเบียบฯข้อ
145 ทวิ (4)

5. งานจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานที่มีข้อบกพร่องผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามระเบียบฯ ข้อ 145 ตรี

6. ผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคา หรือกระทำการโดยไม่สุจริตในการเสนอราคา ตามระเบียบข้อ 145
จัตวา

เมื่อบุคคลหรือนิติบุคคลกระทำผิดตามข้อ 1-6 หัวหน้าส่วนราชการจะทำรายงานพร้อมความเห็นของส่วน
ราชการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาไปยังปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน

และเมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรและบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ปลัดกระทรวงจะส่งชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไป
ยังผู้รักษาการตามระเบียบ(ปลัดกระทรวง) เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็วตามระเบียบ ข้อ 145
วรรคสอง

ก่อนแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงานส่วนราชการจะเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผล

ส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดเจ้าของเรื่องที่จะดำเนินการจัดหารายงานเรื่องที่อยู่ในหลักเกณฑ์การลง
โทษ ให้เป็นผู้ทิ้งงานจะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา
30 ก่อนด้วย กล่าวคือ

กรณีที่จะเสนอเรื่องการลงโทษผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯข้อ 145 ทวิ และข้อ 145 ตรี ให้ส่วนราชการระดับกรม
หรือจังหวัดมีหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษให้ผู้ประกอบการทราบและขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จ
จริง พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ โดยแจ้งไปด้วยว่า

 ถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลาจะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรและจะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของทาง
ราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว
 

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลและเป็นการลงโทษตามระเบียบ ฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
จะต้องดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 145 ฉ ด้วย ถ้าการกระทำเกิดจากผู้บริหารให้ลงโทษผู้บริหาร 
(ผู้บริหารหมายถึง หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคล)  จะต้องแจ้งให้หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานใน
กิจการของบุคคลนั้น  โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้ง
งาน และให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนดพร้อมกันไปด้วย

สำหรับการทิ้งงานตามระเบียบฯ ข้อ 145 จัตวานั้น กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว  กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคา หรือกระทำการโดยไม่สุจริตในการเสนอ
ราคาสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  ให้แจ้งเหตุที่สงสัยไปให้ผู้เสนอราคาหรือเสนองานที่ถูกสงสัยทราบพร้อม
ทั้งให้ชี้แจงภายในเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้ดำเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาลง
โทษผู้ทิ้งงานดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี กรณีนี้ถ้าผู้กระทำการนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว
และให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการนั้นได้รับการยกเว้น ไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ตาม
ระเบียบฯข้อ 145 เบญจ

 เมื่อส่วนราชการได้รับคำชี้แจงจากผู้ประกอบการแล้ว หัวหน้าส่วนราชการจะทำรายงานไปยังปลัดกระทรวง
พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงว่า ผู้ประกอบการดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ด้วย  และเมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน 
ปลัดกระทรวงจะส่งชื่อผู้ประกอบการพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังปลัดกระทรวง
การคลัง ผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ที่มา :
http://share.psu.ac.th/blog/moo-bay/5736

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน
http://view.gprocurement.go.th/03_discard/index.php

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
   
     
เนื้อหาล่าสุด
         
 
cons-mag.com © 2008 ,Nine publishing ,. Some rights reserved
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai